4 ශ්‍රේණිය සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා විෂය ඒකක පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර මෙතැනින් Download කරගන්න.

සියළු ගිණුම්වලින් ඉවත්වී ඔබේ (නාලන්දා සිසු දරුවන්) ගිණුමට Login වීමට මෙහි Click කරන්න